Tuyển sinh – Arena Multimedia

Year: 2023
Categories:
Chương trình tuyển sinh nằm học mới tại Arena Multimedia

MỸ THUẬT ĐA PHƯƠNG TIỆN

Arena Multimedia Specialist Program – AMSP

Bằng cấp Quốc tế – Advanced Diploma in Multimedia (Chuyên gia Mỹ thuật Đa phương tiện)
Kéo dài 2.5 năm (5 kỳ học) trong lĩnh vực:
Thiết kế Truyền thông & Quảng cáo và Sản xuất Nội dung Giải trí Kỹ thuật số.